CHOZENÍ V OBNOVENÉM ŽIVOTĚ A V MOCI | World Challenge

CHOZENÍ V OBNOVENÉM ŽIVOTĚ A V MOCI

David WilkersonJanuary 29, 2015

Když byl Ježíš unavený, na chvíli se zastavil, aby si odpočinul u studny. Tam však byla ztracená žena, která potřebovala pomoc. Opět byl posilněn. Jeho učedníci znovu nalezli svého Mistra odpočinutého a občerstveného! „On jim řekl: Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte“ (Jan 4:32). Takové je tajemství energie obnoveného života!

Často se cítím jako vybitá baterie v autě. Pokud zapomenete u vašeho auta zhasnout světla, druhý den uslyšíte pouze ten příšerný zvuk – urr … urr – zvuk prázdného ťukání stroje bez energie.

Vím, že mezi dnešními věřícími není všechno v pořádku, přestože ám byl zaslíben tentýž posilující Kristův život. „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá“ (Římanům 8:11).

V Písmu je jasně napsáno, že Duch svatý v nás přebývá, aby v nás vytvořil věčný život. Bůh nám poskytuje veškerou svou energii, vchází do našich smrtelných těl a dává nám fyzickou sílu. „Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním“ (Koloským 2:13).

Jsi plný Ducha svatého? Potom se ve víře chop nového života a energie! „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní … tvé mládí se obnovuje jako mládí orla“ (Žalm 103:2, 5). Hovoří o tom i Pavel v Listu Titovi: „On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele“ (List Titovi 3:5-6).

Děkuj Bohu za stále aktuální velikost našeho Pána Ježíše Krista! Přivlastni si ji vírou – a choď v obnoveném životě a v moci!
 

Download PDF