BŮH TĚ V KRIZI NEZKLAME | World Challenge

BŮH TĚ V KRIZI NEZKLAME

David Wilkerson (1931-2011)July 30, 2020

Tato generace bere hřích nevěry na lehkou váhu. Má to tragické důsledky. Mnoho věřících je v depresích a nemají pokoj; samozřejmě někteří trpí kvůli fyzickým příčinám, ale mnozí snášejí utrpení kvůli duchovní situaci způsobené nevěrou.

Pán vždy používá silná slova, když mluví o nevěře svého lidu; slova jako hněv, zloba, opovržení a pokoušení jeho samého. Mojžíš to připomíná: „Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli, až jste došli k tomuto místu … když Hospodin vyslechl vaše slova, rozlítil se a přísahal: Věru, nikdo z mužů tohoto zlého pokolení nespatří tu dobrou zemi, kterou jsem přísahal dát jejich otcům.“ (Deuteronomium 1, 31.34-35)

Krátce poté, co přešli Rudé moře, Bůh rozkázal, aby s odvahou vešli do Kanaánu a dal jim mocné slovo ujištění: „Hleď, Hospodin, tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs … Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás“ (De 1, 21.30). Jak úžasné zaslíbení! Ale Izrael zavrávoral i přesto, že jim Bůh dal slib. Namísto toho, aby jej vzal za slovo, vyslal do Kanaánu zvědy, kteří přinesli špatnou zprávu - plnou nevěry (viz Numeri 13 a 14). Vidíte, zatímco tam zvědové byli, byli ovlivněni satanem a nedokázali vzít Boha za slovo. A pak se vrátili do tábora jako nástroje satana.

Bůh své děti vede do zkoušek víry. Můžeš v ní být i ty právě teď. Prožil si už s Bohem mnoho a dostal jsi zaslíbení, ale pak ti ďábel namluvil, že to nezvládneš.

Pokud jsi uvěřil satanovým lžím, že tě Bůh zklame, je čas připomenout si Boží slovo a věřit mu! Bůh tě neopustí, drž se pevně jeho ruky a vejdi do země, kterou ti slíbil.

Download PDF