BOŽÍ LÁSKA KE ZRANĚNÝM | World Challenge

BOŽÍ LÁSKA KE ZRANĚNÝM

David Wilkerson (1931-2011)September 15, 2020

„Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, ale opravdové právo vyhlásí.“ (Izaiáš 42,3)

Rákos je rostlina s vysokým dutým stonkem, obvykle roste v mokřadech nebo blízko zdroje vody. Je to křehká rostlina, snadno se ohne, když hodně fouká vítr nebo přijde povodeň. I tak se rákos ohýbá jen do určité míry, pak se zlomí a je odnesen vodou.

Tak jako rákos v klidném počasí, Amerika stála hrdě vztyčená, plná cílů a příslibů.

Celá společnost ctila Boha a Bible sloužila jako standard pro zákony a právní systém.

Tehdy v době prosperity jsme začali být jako starý Izrael: pyšní a nevděční. V krátkém čase jsme se hluboko propadli, když byl Bůh vytlačen z našeho soudního systému, škol, jeho jméno je zesměšňováno a posmíváno. Naše společnost naprosto ztratila morální směr, důsledkem čehož Amerika, která kdysi stála vztyčená, je nyní zmrzačená jako nalomený rákos.

Pokud bychom dostali, co jsme si zasloužili, byla by Amerika v ruinách, zdevastovaná anarchií. Ale Izajáš řekl, že náš láskyplný Ježíš nalomený rákos nedolomí. Náš Spasitel přišel do společnosti zamořené pokrytectvím a překypující hříchem. Plakal nad Jeruzalémem, když předpověděl, že jeho dům zpustne. I tak tuto společnost nechal ještě 70 let slyšet evangelium. Tyto roky byly plné Ducha, pomazaných svědků vykonávajících zázraky, kázajících naději a pokání a mohutného volání do Božího království. Ježíš prostě nedolomí nalomenou třtinu, kterou se stal Izrael.

Vezměte v potaz, jak velkou něhu Pán projevoval k vlastním lidem. „Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil.“ (Matouš 12,15) Slovo nalomený má mnoho významů: zraněný, zničený nenaplněným očekáváním. Mnozí z Božího lidu potřebují slyšet o Spasitelově něžné milosti, protože se z nich staly nalomené třtiny.

Milovaní, cesta křesťanů je válečnou cestou. Znamená to bitvy, únavu, zranění a stát proti zuřivému nepřeli, který vás chce zničit. Nezáleží na tom, jak moc jste poranění, pod jakými zkouškami zrovna jste. Bůh vám dal neuvěřitelný slib: „Nalomenou třtinu nedolomím a nedovolím, aby tvůj plamen zhasl. Tvoje víra nebude uhašena“ (viz Matouš 12,20).

Zde jsou slova pro vaše vysvobození: Povstaňte a věřte! Přišel čas, abyste uvěřili, že Ježíš je ve vichřici s vámi a dává vám sílu to vydržet.

Download PDF