JDEŠ CESTOU POKÁNÍ? | World Challenge

JDEŠ CESTOU POKÁNÍ?

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2020

Ježíšova církev je místem, kde hříšníci činí pokání srdcem i ústy. Apoštol Pavel potvrzuje: „‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci‘, je to slovo víry, které hlásáme: Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává ke spáse“ (Římanům 10, 8-10).

Jednoduše řečeno, skrze upřímné pokání jsme spaseni. Ježíš prohlásil: „Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky k pokání“ (Matouš 9,13). A říká, že právě skrze pokání jsme uzdraveni a obnoveni: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšné k  pokání“ (Lukáš 5, 31-32).

Milovaní, to je dobrá zpráva! Ježíš nám říká: „V mé církvi jsou všichni uzdraveni skrze pokání. Nezáleží na tom, kdo jste – jestli jste fyzicky zlomení, nemocní duševně či duchovně. Každý ke mně musí přijít stejným způsobem a všichni budou uzdraveni.“

Pokání bylo v centru prvního kázání po Kristově zmrtvýchvstání, když Petr řekl davům shromážděným o Letnicích: „Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha … jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a zabili“ (Skutky 2, 22-23). Když to lidé slyšeli, byli mocně usvědčeni. Kázané slovo je bodlo do srdce, protože Duch svatý přišel v celé své moci. Podle Ježíše je toto dílo Ducha. Řekl, že Duch svatý přijde a „usvědčí svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu“ (Jan 16,8).

Davy lidí se vzrušením ani nepohnuly. Najednou stáli před otázkou života a smrti. Když volali k Petrovi a ptali se, co mají dělat, odpověděl: „Čiňte pokání a každý z vás se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů … Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ (Skutky 2, 38.40)

Jako křesťané byste měli být vděční za přítomnost Ducha svatého. Dovolte mu, aby ve vás konal své dílo. Ježíš chce, abyste činili pokání a měli pokoj.

Download PDF