KTEROU CESTOU PŮJDEŠ? | World Challenge

KTEROU CESTOU PŮJDEŠ?

Claude HoudeJuly 11, 2020

„Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“  (Žalm 1, 1-2)

Žalm 1 je žalm moudrosti a popisuje dva protichůdné způsoby života ve snaze být šťastný. Většina teologů je přesvědčena, že žalm napsal David a je to brána k naplněnému a bohatému životu. Požehnaný člověk se těší z Pánova zákona – z jeho zaslíbení, slova, království, z lásky vůči jeho lidu, z jeho příkazů. A tento člověk bude „jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“ (Ž 1,3)

Naproti tomu „se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.“ (Ž 1, 4-6). Žalmista říká: „Musíte si vybrat, jakou cestou půjdete.“ Buď budete jako strom zasazený u řeky, nebo jako pleva ve větru.

Způsob života, který vede k požehnání, vitalitě, produktivitě, bezpečnosti, radosti, naplnění, úspěchu a spokojenosti, jde ještě dál, než je pokoj mysli a srdce. Najdete hluboké a pravé štěstí, pokud máte základní biblické chápání toho, kde ho lze nalézt. Přísloví 4, 20–26 říká: „Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho … především dobře chraň své srdce … ať tvé oči hledí vpřed … dbej, by byly přímé stezky tvých nohou“. Boží Slovo je plné vedení a poučení – je jich víc než dost na to, aby tě udržovalo na cestě spravedlnosti.

Sociální média s prázdnou bezvýznamnou zábavou mohou pohltit tvůj čas. Bezmyšlenkovitá zábava může zašpinit a oslabit tvou duši. Je odpovědností každého člověka, aby si vybral, čemu se věnuje. „Hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6,33). Slovo Boží je jasné; volba je na tobě!

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF