NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI PRO BOŽÍ DÍLO | World Challenge

NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI PRO BOŽÍ DÍLO

Claude HoudeAugust 8, 2020

Bible nás učí, že pravá víra doufá i v beznaději, vyhlašuje existenci toho, co není, a přináší život tam, kde je smrt. Bůh nám chce nadpřirozeně dávat duchovní vhledy a pochopení, abychom se už nedívali na lidi, okolnosti a situace, jako jsme to dělali předtím. Chce, abychom hleděli novýma očima, vírou, nadpřirozeně, jako on se dívá. „Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.“ (1. Samuelova 16,7)

Skvěle to ilustruje jeden rozhovor mezi Ježíšem a Petrem. Petr chodil tři roky s Ježíšem. Vypadal, že je schopný toho nejlepšího i nejhoršího, byl děsivě nestabilní a střídavě se u něj projevovalo Boží zjevení i ďábelské ovlivnění. Když Ježíš řekl učedníkům o své smrti, vzkříšení a že budou učedníci bezprostředně po jeho zatčení rozptýleni, Petr odvážně tvrdil: „I kdyby tě všichni opustili, zůstanu s tebou, i kdybych měl umřít!“ (viz Lukáš 22,33)

Když Ježíš slyšel jeho odvážné prohlášení, pohlédl na Petra a rozpoznal u svého žáka dva různé osudy, dva plány a dvě velmi odlišné životní cesty. Slova, která řekl Šimonu Petrovi, jsou balzámem na zraněné srdce těch, kteří se nechali chytit do pasti sklíčenosti, odrazování nebo ztratili vizi. Pán promluvil prorocky k Petrovi, ale říká to také nám: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra vydržela. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“ (Lk 22, 31-32)

Petr Ježíše zapřel, ale hořce plakal a litoval toho. Ježíš měl schopnost živě uvidět i to nejhorší v Petrovi, ale zároveň se za něj modlil a nadpřirozeně předvídal, že o padesát dní později, v den Letnic, se Petr postaví uprostřed rozrušeného hlučného davu a bude mluvit slova, na základě kterých se zrodí církev!

Stejně jako u Petra Ježíš zná vaši minulost, váš nynější stav i čím se můžete stát vírou v něho. Ví, co je pro vás připraveno v neviditelné říši, a chce, abyste se naučili vidět sebe a druhé očima víry.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF