NEOCHVĚJNÁ BOŽÍ LÁSKA | World Challenge

NEOCHVĚJNÁ BOŽÍ LÁSKA

David Wilkerson (1931-2011)July 14, 2020

Slovo „neutuchající“ znamená „nezmenšený, nepolevující nebo neochabující v intenzitě či v tempu, neschopný změny, držící se určeného kurzu.“

Toto je úžasná charakteristika Boží lásky. Nic nemůže zbrzdit nebo umenšit jeho lásku jak k hříšníkům, tak i svatým. Král David to vyjádřil následovně: „Sevřel jsi mě zezadu i zpředu… Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.“ (Žalm 139, 5.7-8)

David tu mluví o našich životních vzestupech a pádech. Říká: „Jsou časy, kdy se cítím tak požehnán a naplněn radostí. Jindy si ale zase připadám, že kolem mě je peklo na zemi, cítím se zavržený a nehodný. Ale bez ohledu na to, kde se právě nacházím, jestli jsem požehnaný nebo se cítím mizerně, ty jsi zde, Pane. Nemůžu se dostat z dosahu tvé neutuchající lásky. I když jsem ti neposlušný, hřeším proti tvé pravdě a tvou milost beru jako samozřejmost – ty mě nikdy nepřestaneš milovat. Tvá láska ke mně nepoleví!“

Nebo se podívejme na apoštola Pavla. Veškeré své úsilí vydával na to, aby zničil Boží církev a počínal si jako šílenec, protože nenáviděl křesťany. Každému, kdo následoval Ježíše, hrozil zabitím. Domáhal se povolení k pronásledování křesťanů, aby mohl vpadnout do jejich domovů a odvléci je do vězení.

Po svém obrácení Pavel popisuje, že Bůh jej miloval i v této jeho životní etapě plné nenávisti. Píše: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). A v průběhu let se Pavel dále přesvědčoval o tom, že Bůh jej vroucně miluje až do konce jeho dní, v požehnaných chvílích i tehdy, když mu nebylo zrovna nejlépe.

„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém stvoření nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 8, 38-39) Vyznával zde: „Nic mě nemůže odloučit od Boží lásky – ani ďábel, ani žádný démon, žádná moc, člověk ani anděl – nic nemůže Bohu zabránit, aby mě miloval.“

Toto je naděje, kterou má každý věřící!

Download PDF