PŘIJÍMAT RADOST V NEJTEMNĚJŠÍCH DOBÁCH | World Challenge

PŘIJÍMAT RADOST V NEJTEMNĚJŠÍCH DOBÁCH

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2020

„Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sión přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí.“ (Izajáš 35,11) V této pasáži, nám Izajáš říká, že v nadcházejících nejtemnějších dobách, se někteří z Bohem vyvolených probudí a budou přebývat v duchu Kristově. Až se to stane, z moci Ducha Svatého se v nich zabydlí duch radosti a potěšení tak hluboko, že žádné podmínky, okolnosti nebo osoby nebudou schopné jim ukrást jejich radost.

Možná není žádná radost v naší zpustlé společnosti, mezi bezbožnými nebo v mrtvých, formálních kostelích. Ovšem Izajáš hovoří slovem naděje ke spravedlivým: „Poslouchejte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, který máš v srdci mé učení“ (Iz 51,7). Bůh zde mluví ke všem, kteří jej znají a jsou mu poslušní.

My, kteří známe Kristovu spravedlnost, nemáme žít, jako bychom neměli naději. Jsme požehnaní jak láskou, tak bázní před Bohem, a jeho vůlí pro nás v těch nejtemnějších časech je přijímat jeho radost. I tehdy, když vidíme, že přišly všelijaké soudy, jeho záměrem je, abychom zpívali, jásali a plesali – ne kvůli tomu, že přišel soud, ale soudu navzdory.

Bůh svým lidem připomněl: „Což nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit?“ (Iz 51,10) Říká: „Stále jsem Pán, který koná zázraky, a moje paže je stále silná, aby vás vysvobodila.“ Co tedy Bůh chce, aby lidé pochopili ve světle této pravdy? Vše říká v jediném verši – Izajáš 51,11:

  • „Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sión přijdou s jásáním.“ Jinými slovy: „Budu mít lidi, kteří ke mně přijdou s důvěrou, vírou a jistotou.“

  • „s věčnou radostí na tvářích.“ Radost Božích lidí není jen pro neděli dopoledne nebo na týden, či na měsíc. Ta vytrvá až do samého konce.

  • „zármutek a úpění je opustí.“ To neznamená, že skončí všechno naše utrpení, ale důvěřujeme, že Pán nás postaví nad každou bolest a soud.

Bůh pohlédl skrze věky a řekl: „Budu mít lidi, kteří obdrží radost.“ Toho se můžeš držet a bude to tvé – navěky.

 

Download PDF