POKUŠENÍ OPUSTIT KŘÍŽ | World Challenge

POKUŠENÍ OPUSTIT KŘÍŽ

Carter ConlonJuly 18, 2020

„Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby sis o kámen nohu neporanil.“ (Žalm 91, 10-12)

Pán mnohokrát slibuje, že bude bránit a chránit svůj lid před zlem a škodou. Kolik lidí však skutečně chodí ve svobodě, kterou tato slova nabízí? Popřemýšlejte například o verši ze Žalmu 91,5: „Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne“.

Často pokušení přijdou v době, kdy jsme nejvíce užiteční pro Boží království. Najednou se v naší mysli objeví myšlenky, které se nás snaží za každou cenu odtáhnout pryč od toho, k čemu nás Bůh povolal. Mějte na paměti, že v době, kdy lidská srdce propadají strachu, je pro církev nejlepší možná doba povstat a nést Boží království. To znamená, že ty i já se pravděpodobně dostaneme do stavu, po jakém vůbec netoužíme – do osobní pouště.

Ježíš byl veden na poušť – do pokušení opustit základní účel svého života: „Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem“ (Lukáš 4, 1-2). Ježíše dělily asi tři roky od naplnění poslání, které mu dal jeho Otec – tři roky od největší události, která se kdy na světě stala, že Boží Syn zemřel za hříchy světa. Byl tak blízko cílové čáry, a právě tehdy ho ďábel pokoušel nejvíce.

Stejně jako satan pokoušel Ježíše, budeme i my pokoušeni, abychom opustili kříž a Boží povolání v našich životech. Děkuji Bohu, že se satanovi nepodařilo svést Ježíše, aby svou pozornost zaměřil na poušť. Rozuměl svému úkolu a ve strachu necouvl před křížem. Stejně tak i v poušti – v tomto čase pohromy, kdy bude tolik lidí kolem nás sevřeno strachem, musíme věřit Božím zaslíbením.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF