SLUŽBA JEŽÍŠI NA PLNÝ ÚVAZEK | World Challenge

SLUŽBA JEŽÍŠI NA PLNÝ ÚVAZEK

David Wilkerson (1931-2011)June 25, 2020

Bůh touží, aby se každý věřící zapojil do služby na plný úvazek - ale co je to služba na plný úvazek? To neznamená jednoduše být pastorem církve, cestovat jako evangelista nebo odjet do cizí země jako misionář. Písmo říká, že jsme všichni povolání stát se kněžími; v Pánových očích je služba na plný úvazek službou jemu.

Nebudeš potřebovat lidský potlesk, plán, zadávání úkolů či účast na obrovském díle. Jedinou službou, která uspokojí tvoji duši, je modlitba a uctívání Pána. Protože víš, že veškerá služba plyne ze služby Spasiteli. Když ses naplno vydal jediné věci - službě Pánu - potom jsi připraven na to, co Bůh považuje za službu na plný úvazek.

V nadcházejících dnech pasivní a vlažní věřící zakusí vyhoření svědomí. To nebude zatvrzelost vůči Bohu. Budou udržovat formu zbožnosti a věřit, že jsou v bezpečí. Přijde však chvíle, kdy už nebudou cokoli pociťovat. Dojde to tak daleko, že se nebudou bát, nic je nebude pohoršovat a nebudou se zajímat o věčnost. Přestanou růst v Kristu a stanou se snadnými terči pro satana. Pavel popisuje, co se přihodí těm, kteří odmítají růst v Kristu: „Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci“ (Efezským 4,18-19). Takoví lidé se zkrátka budou k Božím záležitostem stavět nedbale a budou ignorovat všechny výzvy k tomu, aby se probudili a hledali jej.

Naléhám na každého mladého věřícího: pokud ses ve vztahu k Ježíši stal apatickým a zvlažněl jsi, probuď se! Nedovol ohni Ducha svatého, aby odešel z tvého života. Hledej Pána a staň se jeho služebníkem na plný úvazek, hledej Pána celým srdcem! Když to budeš dělat, budeš mít Kristovu moc čelit věcem, které jsou před námi, s pokojem a jistotou.

Download PDF