VŠUDYPŘÍTOMNÝ OTEC | World Challenge

VŠUDYPŘÍTOMNÝ OTEC

Claude HoudeSeptember 12, 2020

V Písmu Bůh zjevuje svou přirozenost prostřednictvím svých jmen. V Genesis se zjevuje jako Hospodin, nepředstavitelný Stvořitel hodný uctívání. V Izajášovi se zjevuje jako Immanuel – Bůh je s námi – kde ukazuje svou velkou lásku k nám tím, že se skloní a přijde k nám.

Když Bůh povolal Mojžíše, aby vyvedl Izrael z otroctví, dal mu nové zjevení jednoho ze svých jmen, aby ho vystrojil a posílil. „Mojžíš Bohu řekl: ,Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají: Jaké má jméno?‘ Bůh řekl Mojžíšovi: ‚JSEM, KTERÝ JSEM.‘“ (Exodus 3, 13-14)

Bez ohledu na to, čemu čelíte, bez ohledu na to, jaké starosti právě máte, Bůh pro tuto chvíli je: Já jsem. Není ten, kterým byl kdysi nebo v budoucnu možná bude. Ne, on je tvůj Pán a Bůh – Já jsem – právě teď. Písmo vždy odkazuje na Boha současnosti, protože my máme včerejšek a zítřek, ale Bůh nemá včerejšek ani zítřek. Bůh je vždy Bohem právě této chvíle, Otcem všudypřítomným.

Žalm 86,11 říká: „Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé pravdy. Mé srdce ať se soustředí na to, abych tvé jméno ctil!“ (Žalm 86,11) Co ta modlitba říká? „Pane, proměň mé srdce, abych nežil nadarmo. Chci, aby skrze můj život bylo oslaveno tvé jméno. Aby skrze mé svědectví a má slova bylo posvěceno tvé jméno. Posvěť své jméno skrze pravdu, radost, moji opravdovost i charakter. Posvěť své jméno v mém životě!“

Ježíš Mesiáš je naší nadějí, pokojem, naší nevyslovitelnou radostí. V něm je plnost slávy. On je naší skálou a prorokem, veleknězem a vykupitelem; Syn člověka, Syn Nejvyššího Boha. Přijměte Boží pokoj dnes, přijměte svobodu od úzkosti a strachu a poctěte mocné jméno Ježíše!

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF