Jezus, Heilig en Gezalfd | World Challenge

Jezus, Heilig en Gezalfd

Gary WilkersonNovember 19, 2018

Het Accepteren van Onze Hoge Roeping om te Delen in de Vreugde van de Heer

Er zijn twee elementen van Jezus’ leven welke bedoeld zijn om ook deel van ons leven te zijn. Deze zijn, dat we geroepen zijn om heilig te zijn en om gezalfd te zijn. Sommige Christenen zijn misschien geïntimideerd wanneer ze dit horen. “Zeker, ik leef een moreel leven , en doe mijn best om godsvruchtig te zijn— maar heilig? En gezalfd ? Hoe kan dat geschieden met al mijn fouten?”

Echter hier is het, rechtstreeks van Petrus’ pen: ”Het is geschreven, Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petrus 1:16, SV).

De enige wijze waarop dit ooit kan plaatsvinden is als Jezus ons Zijn eigen heiligheid en zalving geeft. En dat is precies wat hij deed door zijn volmaakte offer voor ons. Jezus leefde 33 brandschone jaren op aarde, met al Zijn motieven , Zijn spreken , Zijn acties, volmaakt heilig. Als hij ook maar schuldig was geweest aan een enkele zonde had hij niet de prijs kunnen betalen voor al die van ons. Maar door zijn volmaakte leven op aarde , is zijn betaling voor onze zonden en de zonden van de hele wereld , volkomen en zonder einde.

Echter Christus’s werk voor ons, zijn kruisiging , dood en opstanding , deed meer dan ons reinigen van zonde. Door Zijn werk heeft hij ook zijn rechtvaardigheid in ons gelegd. Bedenk hoe indrukwekkend dit is, terwijl al onze zonde nu op hem is, is al zijn gerechtigheid op ons.

Ziet u , een van de zonden waar God ons van reinigt is ons diepe geloof dat ons gedrag ons rechtvaardig maakt. We kunnen nooit zelf onze weg tot een hoger niveau van rechtvaardigheid verdienen: we worden rechtvaardig gemaakt door hem alleen. Zoals Paulus getuigt:”Ik reken niet langer op mijn eigen rechtvaardigheid door aan de wet te gehoorzamen ; maar veeleer word ik rechtvaardig door geloof in Christus . Want God’s wijze om ons recht te maken met hemzelf is van geloof afhankelijk. (Phillipenzen 3:9, NLT).

Je mag je heilig voelen alleen op de dagen wanneer je goed presteert , vol aanbidding , bewust van God op alle mogelijke manieren. Maar maak niet de vergissing dat voor heiligheid te houden . Je kunt niet heiliger zijn dan de heiliging die Jezus bloed bewerkt zelfs op je slechtste dag. Dus door zijn macht zijn wij zijn waardige getuigen niet alleen in goede tijden , maar ook in slechte tijden. Zijn offer bevrijdt ons niet alleen van zonde en maakt ons rechtvaardig , maar geeft ons macht om voor hem te spreken .

Dit is alles bestemd voor een speciaal doel : zodat we de vreugde van de Heer kunnen delen met anderen.

Ondanks Christus’ ongelofelijke gaven aan ons zijn sommigen van ons overtuigd dat we niet waardig zijn om het evangelie te representeren. Maar dat spreekt de aard en natuur tegen van het evangelie . We worden zijn heilige afgevaardigden , niet door onze capaciteit , naar door God’s werk in ons: “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, [dat] voleindigen zal tot op de dag van Jezus” Christus;” (Phillip. 1:6).

Petrus was waarschijnlijk de eerste christen aan wie deze waarheid vol kracht werd onderwezen. In Handelingen 10 verbleef hij bij een leerlooier genaamd Simon. Op een dag toen hij op het dak aan het bidden was, kreeg Petrus een ervaring die zijn ogen opende over onreinheid , welke invloed zou hebben op de verspreiding van het evangelie tot op de dag van vandaag.

Petrus ging het platte dak op om te bidden...en...hij kwam in een geestvervoering. Hij zag de hemel open gaan en iets als een groot laken werd naar beneden gelaten aan de vier hoeken. In het laken bevonden zich allerlei soorten dieren, reptielen en vogels. Toen zei een stem tegen hem,’Sta op,Petrus, slacht en eet ze.’ ‘Nee, Heer’ verklaarde Petrus. ‘Ik heb nog nooit iets gegeten dat onze Joodse wetten ongeschikt en onrein hebben verklaard.’ Maar de stem sprak opnieuw:’ Noem niet iets wat God gereinigd heeft onrein.’ Dit gezicht werd drie keer herhaald. Toen werd plotseling het laken opgetrokken naar de hemel (Acts 10:9-16, SV).

Petrus was door dit alles in twijfel wat dit betekende . Toen opeens arriveerde een groep mannen bij het huis. Zij waren gezonden door Cornelius, een legerman die een ontmoeting met een engel had gehad. De engel had hem de opdracht gegeven om Petrus te laten komen. Deze zou hem vertellen wat God wilde dat hij zou doen.

En toen Petrus over dat gezicht dacht, zei de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; Daarom sta op, en ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb hen gezonden.” (Acts 10:19-20).

De mannen vertelden Petrus : ”We zijn gestuurd door Cornelius, een Romeinse officier. Hij is een vrome en God vrezende man, in aanzien bij al de Joden. Een heilige engel instrueerde hem om u naar zijn huis te verwittigen , opdat hij uw boodschap kan horen” (Hand. 10:22).

Nu begreep Petrus waarom God hem het visioen gaf. Hij ging mee met de mannen, en toen hij Cornelius’s huis was binnengegaan verklaarde hij: ”Jullie weten dat het tegen onze wetten is dat een joodse man een niet-joods huis binnen gaat of met jullie om te gaan. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen of onrein zou noemen.” (Acts 10:28). Petrus vroeg waarom Cornelius hem had laten komen en Cornelius vertelde hem over de engel.

Vervolgens predikte Petrus Jezus Christus aan allen die aanwezig waren en zei toen: “Hij is degene waarvan al de profeten hebben getuigd, zeggende dat iedereen die in hem gelooft zijn zonden worden vergeven door Zijn naam” (Hand.10:43 NLT). Terwijl hij dat zei viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden, en zij werden daarna gedoopt.

Het gevolg was dat iedereen daar die dag Jezus aanriep als Heer. Zij waren waarschijnlijk de eerste niet-joden aan wie het evangelie werd verteld en die behouden werden. Daarvoor dachten Petrus en de andere discipelen dat de niet-joodse wereld gesloten was voor het evangelie. Maar God’s openbaring opende de deur om Zijn genezende en reddende macht naar de wereld te brengen.

Jezus’ gave van heiligheid is voor meer bedoeld dan alleen een persoonlijke zegen voor ons; het is bedoeld om ons te bekrachtigen om zijn werken te doen.

Zoals Petrus zegt, ”Jullie weten hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht; Welke [het] [land] doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.” (Hand.10:38 SV). Het Griekse woord dat Petrus gebruikt voor “gezalfd” betekent “overgedragen via contact met Hem”. Deze definitie suggereert dat God’s gaven bedoeld zijn om te delen. En dat is waar de zalving op ons voor is: om rond te gaan en het doen van goede werken welke hij ons heeft geroepen om te doen .

Niet lang geleden was ik klaar met een spreekbeurt op een leiderschap‘s conferentie en toen nam ik een shuttlebus naar de luchthaven. Er zat een jonge vrouw aan de andere kant van het gangpad naast mij en ik voelde dat ze naar me staarde. Tenslotte leunde ze naar mij over en ze vroeg: ‘Was jij een van de sprekers op de conferentie?’

Ik zei haar ja en ze zei, Oh, het was briljant!” Ik had nooit dat woord gehoord als omschrijving van mijn boodschappen. Toen vervolgde ze: “De manier waarop jij de midden 15e Eeuwse Duitse kunst beschreef was ongelofelijk.”

Het was duidelijk dat we naar twee verschillende conferenties waren geweest. “Nee, dat was ik niet”, lachte ik. Maar ben jij een kunstenaar?” “Ja, ik woon in New York,” zei ze. “Wat doe jij?”

“Ik heb de beste baan in de wereld,” zei ik. “Ik mag over de hele wereld reizen en mensen vertellen dat Jezus hen liefheeft.”

“WoW,” zei ze, dat is echt— bizar.” Ik was niet beledigd. Ik kon opmaken dat ze bedoelde “ongewoonlijk”. Ik vertelde haar, “Eigenlijk is het goed, omdat diep binnenin de meeste mensen verward en gekwetst zijn en ze weten niet dat er van ze gehouden wordt door Iemand die alles ziet.”

“Oh,” zei ze, terwijl haar ogen groter werden.” Ik kan daar over meepraten. De hele tijd dat ik op deze kunst conferentie was , voelde ik dat mijn werk niet op het niveau is van anderen.” Toen, tot mijn verbazing, vertelde ze dat haar kunst verschenen was in TIME magazine en de New York Times- toch op een of andere manier voelde ze zich onwaardig !

Ik vertelde haar, “ Er is een manier waarop je je anders kan voelen over jezelf. Laat me je vertellen wie Jezus is,”

“Oh, ik heb van Jezus gehoord,” zei ze. Maar toen ik Jezus uitlegde aan haar, werd het duidelijk dat ze echt niets wist over hem- bij voorbeeld dat hij een volmaakt leven op aarde leefde. “Echt?” vroeg ze. “Niemand leefde ooit een perfect leven.”

Dus vertelde ik haar over zijn perfecte offer op het kruis. “Is dat echt gebeurd?” vroeg ze. “ Zoals die kleine figuurtjes op kruizen?”

“Ja,” zei ik, “ en hij stierf voor jou.” Ze staarde naar mij. “Voor mij?” vroeg ze.

“Ja,” zei ik, “omdat hij zo veel van jou houdt.”

Tranen sprongen uit haar ogen. Ik ging verder. “En toen stond hij op op de derde dag.”

Haar mond viel open. “Niet mogelijk!” Zei ze.

“Ja”, zei ik, “en hij is levend nu op dit moment.”

“Echt?” vroeg ze, “Waar is hij?”

“Hij is in mijn hart,” zei ik, “En hij kan ook in de jouwe zijn.”

Hoop flitste over haar gezicht . Oh, dat zou wonderbaarlijk zijn”

Terwijl de bus de luchthaven bereikte , waren we nog diep in gesprek . Dus we bleven doorpraten terwijl we de terminal inliepen. “Ik wil datgene waar jij over praat,” zei ze. Ik antwoordde dat we samen konden bidden op dat moment en op die plaats . En zo deden wij dat ook, terwijl tientallen mensen passeerden. Toen we eindigden , opende ze haar ogen en zei: “Er is een vreemde vibratie in deze plaats . Vreemd, maar op een echt goede manier .”

“Dat is de zalving van de Heilige Geest vertelde ik haar. “De Heilige Geest raakt je leven aan.” Ze begon te snikken. “Oh, ik kan voelen wat je bedoelt, zei ze. “ Voor de eerste keer in mijn leven, voel ik het!”

Ze werd vrij gezet . We wisselden visitekaartjes uit en bleven in contact , en vandaag is ze bloeiende in Christus . Niet lang geleden schreef ze om te zeggen dat haar man een atheïst is en dat ze bidt voor hem om met haar naar de kerk te gaan.

Uit mezelf denk ik niet dat ik ooit zou bedenken om zo een hoogstaande kunstenaar als deze vrouw te benaderen. Maar Jezus gaf me een zalving om het te doen -op een meest onverwacht moment - en hij veranderde iemands leven door deze reden.

Als we deze zalving aanvaarden vervullen wij zijn opdracht aan ons:” Waarlijk, waarlijk , ik zeg jullie, wie in mij gelooft, zal de werken ook doen die ik doe, en grotere werken dan deze zal hij doen , omdat ik naar de Vader ga (Joh 14:12, ESV). Er is een hele wereld die zijn helende, genezende en reddende kracht nodig heeft . En dat gebeurt niet door onze strategie of mogelijkheden maar door Zijn perfecte offer— “Omdat ik naar de Vader ga.”

Ik heb geleerd om nooit te twijfelen over enige gelegenheid die Jezus mij brengt.

De sleutel hiertoe is ons geloof dat Hij reeds aan het werk is. Toen de discipelen Hem vroegen om hen geloof te geven vertelt zijn antwoord ons alles: “ Ik zeg jullie , als jullie geloof hadden zelfs zo klein als een mosterdzaad , zou je tegen deze berg kunnen zeggen, ‘Beweeg van hier naar daar’, en het zou bewegen. Niets zou onmogelijk zijn. (Mattheus 17:20, NLT).

Christus’ woord is duidelijk: We hebben niet meer geloof nodig. We hebben nodig dat we uitstappen in geloof— omdat hij ons reeds gezalfd heeft om goede werken te doen . Ik dring er op aan bij jullie , aanvaard zijn heiligheid , ongeacht wat je over jezelf denkt— en aanvaard zijn zalving om de werken te vervullen die hij heeft voorbereid voor jou. Hij zal elke deur openen— en je zal Hem onverwachte wonderen zien doen. Amen!

Download PDF