USIOGOPE UWONGO WA SHETANI | World Challenge

USIOGOPE UWONGO WA SHETANI

David Wilkerson (1931-2011)October 2, 2020

“Hezekia… alifanya yaliyo mema na ya haki na ya kweli mbele za BWANA Mungu wake. Na katika kila kazi aliyoianza katika utumishi wa nyumba ya Mungu, katika sheria na amri, kumtafuta Mungu wake, alifanya hivyo kwa moyo wake wote. Basi akafanikiwa” (2 Nyakati 31:20-21).

Kwa maneno mengi, Maandiko yanasema kwamba Hezekia alikuwa mfalme mkuu wa Israeli aliyewahi kuwa. Tunaambiwa kwamba moyo wake ulikuwa juu ya Bwana kiasi kwamba hakuna mfalme kabla au baada yake aliye kama yeye. Kisha fikiria aya inayofuata: “Baada ya matendo haya ya uaminifu, Senakeribu mfalme wa Ashuru alikuja na kuingia Yuda; akapiga kambi juu ya miji yenye maboma akifikiria kuiteka kwake” (32:1).

Angalia kifungu cha ufunguzi: "Baada ya matendo haya ya uaminifu…" Hii inamaanisha mema yote ambayo Hezekia alikuwa amefanya: matembezi yake ya ukweli na utakatifu; kumtafuta kwake Mungu; kushikamana kwake na Bwana; vita yake dhidi ya dhambi na maelewano; sala yake ya kina na uaminifu; uamsho wa kitaifa aliouongoza. Kwa kuamka kwa mambo haya ya heri, Maandiko yanasema, ndipo shetani akaingia. Wakuu na nguvu za giza zilimzunguka mfalme mwenye haki na watu wa Mungu, wakipigana vita vikali ili kuwaangusha na kuharibu imani yao.

Ndio, haya yote alikuja baada ya kuanzishwa kwa kazi nyingi za Hezekia, ambazo zilikuwa imara, zilizoiva, zenye msingi mzuri. Shetani hakuwa akipoteza nguvu zake kwa mtoto dhaifu wa Mungu, asiye na uzoefu, anayetetereka; alikuwa akilenga silaha zake kali kwa jitu la kiroho. Mtu huyu mcha Mungu hakuwa akiishi katika dhambi au uasi; alikuwa mmoja wa watumishi waaminifu wa Mungu. Na bado, karibu mara moja, Hezekia alijikuta katika hali isiyowezekana. Na Bwana hakuelezea ni kwanini mzingiro huu mbaya ulimpata.

Katika Hezekia, tunaona kielelezo wazi cha mpango wa shetani dhidi ya kila mtumishi wa Mungu aliyejitolea. Katika nyakati zetu za jaribu na majaribu, Shetani huja kwetu akileta uwongo: "Wewe ni mfeli, vinginevyo usingekuwa unapitia hii. Kuna kitu kibaya na wewe na Mungu hafurahii. " Bibilia inatuambia kwamba Mungu alimkomboa Hezekia (ona 1 Wafalme 19:35). Na tangu msalaba wa Kristo, watu wa Mungu wamekuwa na ahadi nzuri zaidi kuliko zile za Hezekia.

Kumbuka, omba, hata kwa kimya, na ukatae kuogopa mashambulio ya Shetani. Mungu mwenyewe atashughulikia adui yako, na atafanya kazi kwa ajili ya mpango wake wa kukuokoa!

Download PDF